Vakiomuotoiset Eurooppalaiset Kuluttajaluottotiedot, hyödykesidonnainen kertaluotto

DownloadLataa PDF (91 Kt)


1.12.2010 voimaan tullut kuluttajansuojalaki edellyttää, että asiakas saa ennen luottosopimuksen tekemistä luotosta keskeiset, sopimusta sekä kuluttajan oikeuksia koskevat tiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot -lomakkeella. Lomakkeella on esitetty keskeiset luottoa koskevat tiedot. Lomakkeella tiedot on annettu ns. arvoin, jolloin esimerkiksi todellinen vuosikorko on laskettu viiden (5) vuoden takaisinmaksuajalla olettaen, että käytössä oleva luoton määrä on 7 000 euroa.

1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot

Luotonantaja:
Osoite:
Puhelinnumero:

Sähköpostiosoite:
Internetosoite:

Mash Finance Oyj, y-tunnus 2159120-9 (myöhemmin luotonantaja)
Pohjoisesplanadi 35, 00100 Helsinki
010 217 1011

asiakaspalvelu@mash.com tai asiakaspalvelu@euroloan.fi
www.mash.com/fi tai www.euroloan.fi

Mash Finance Oyj käyttää markkinoinnissaan ja palveluissaan nimeä Mash ja Euroloan. Näissä ehdoissa Mash ja Euroloan rinnastetaan myöhemmin Mash Finance Oyj:hin.

2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista

Luottotyyppi:

Luotto on vakuudeton, hyödykesidonnainen kertaluotto. Lomakkeen ehtoja sovelletaan myös muutettaessa Mash-laskupalvelu Mashin sähköisessä My Mash-palvelussa kuluttajaluotoksi.

Luoton kokonaismäärä:

Tämä tarkoittaa luottorajaa tai luottosopimuksen mukaisesti käyttöön annettavaa kokonaissummaa.

Luoton määrä on aina yhtä suuri kuin hyödykkeen kokonaishinta. Muunnettaessa Mash-lasku kuluttajaluotoksi, luoton määrä on aina yhtä suuri, kuin laskun kokonaissaldo.

Nostoa koskevat ehdot:

Tämä tarkoittaa sitä, miten ja milloin rahat ovat saatavissa.

Luottoa ei voi nostaa, vaan luotonantaja maksaa hyödykettä vastaavan määrän hyödykkeen tai palvelun toimittajalle.

Luottosopimuksen voimassaoloaika:

1-60 kuukautta.

Maksuerät ja tarvittaessa se järjestys, jossa maksut kohdistetaan eri saatavien lyhentämiseen:

Maksettavana on seuraavaa:

Luottoa maksetaan takaisin kuukausierissä, jotka sisältävät pääomalyhennyksen ja mahdollisen koron. Kuukausierän suuruus määräytyy valitun maksuajan perusteella.

Maksun eräpäivä on sovittu eräpäivä.

Muut luottosopimuksen mukaiset maksut on maksettava kuukausierän yhteydessä sovitun eräpäivän mukaan.

Luotonantajalla on oikeus kohdistaa luotonsaajan maksamat maksut valitsemassaan järjestyksessä. Esim. maksetut maksut, kulut ja palkkiot voidaan kohdistaa kuluihin ja korkoihin ennen luottopääoman lyhentämistä.

Maksettava kokonaismäärä:

Tarkoittaa lainapääoman määrää sekä korkoja ja mahdollisia luottoonne liittyviä muita kustannuksia.

Luoton kokonaismäärä riippuu hyödykkeen kokonaishinnasta tai luotoksi muunnettavan Mash-laskun kokonaismäärästä ja valitusta luoton kestosta.

Arvioitu maksettavaksi tuleva luoton kokonaismäärä, jos hyödykkeen arvo on 2 000 € ja valittu maksuaika on 24 kuukautta, on 2 580,23 €, olettaen, että luottoaika, luoton korko, maksut ja palkkiot pysyvät samana koko luottoajan ja että luotto maksetaan takaisin 24 erässä kuukauden välein. Luoton korko on 19,9 % ja kuukausimaksu 6,08 €/kk, jolloin lainanhoitokulut ovat 145,92 € ja korkokulut 434,31 €. Luottokustannukset ovat yhteensä 580,23 €. Tällöin todellinen vuosikorko on 29,04 %.

Esimerkissä huomioidaan luoton perustamiseen, käyttöön ja sopimuksen mukaiseen takaisinmaksuun liittyvät kulut.

Vaadittavat vakuudet:

Tässä kuvataan vakuus, joka teidän on annettava luottosopimuksen yhteydessä.

Luotto on pääsääntöisesti vakuudeton.

3. Luoton kustannukset

Luottokorko:

19,9 %

Todellinen vuosikorko:

Kokonaiskustannukset ilmaistuna vuosikorkona luoton kokonaismäärälle.

Todellisen vuosikoron perusteella on helpompi vertailla erilaisia tarjouksia.

29,04%

Todellinen vuosikorko on laskettu 2 000 € luotolle, 24 kuukauden maksuajalle ja 6,08 €/kk kuukausimaksulle olettaen, että luottoaika, luoton korko, maksut ja palkkiot pysyvät samana koko luottoajan ja että luotto maksetaan takaisin 24 erässä kuukauden välein. Luoton korko on 19,9 % ja kuukausimaksu 6,08 €/kk, jolloin lainanhoitokulut ovat 145,92 € ja koron osuus on 434,31 €. Luottokustannukset ovat yhteensä 580,23 €, ja kuluttajasuojalain mukainen luottohinta on 2 580,23 €.

Onko luoton saamiseksi yleensä tai markkinoiduin ehdoin otettava:

- vakuutus:

- tehtävä muu lisäpalvelua koskeva sopimus:

Jos näiden palveluiden kustannukset eivät ole luotonantajan tiedossa, ne eivät sisälly todelliseen vuosikorkoon.

 

Ei

Ei

Muut kustannukset:

Muut luottosopimuksesta johtuvat kustannukset

 

Eräpäivän siirtäminen 5 €.

Luotonantajalla on oikeus periä ja veloittaa kuukausierän yhteydessä luotonsaajalta luottosopimuksen ja luotonantajan voimassa olevan hinnaston mukaiset palkkiot ja maksut. Kaikki luottoon liittyvät palkkiot ja maksut ovat nähtävissä hinnastosta Luotonantajan verkkosivuilla.

Edellytykset, joiden mukaisesti edellä mainittuja luottosopimuksen kustannuksia voidaan muuttaa:

Luoton korko on kiinteä.

Luotonantajalla on oikeus muuttaa luottosopimuksen mukaisia muita kuluja, palkkioita ja maksuja lain muutoksen, viranomaispäätöksen, yleisen hintatason kohoamisen tai kustannusten lisääntymisen vuoksi edellyttäen, ettei mahdollinen korotus ole suurempi kuin luotonantajalle aiheutunut tosiasiallinen lisäys kustannuksissa, joiden johdosta maksua luottosopimuksen mukaan peritään. luotonantaja ilmoittaa luotonsaajalle kirjallisesti tai muutoin pysyvällä tavalla maksujen ja palkkioiden muutoksesta ja niiden vaikutuksista maksuerien suuruuteen, lukumäärään tai maksupäivään. Muutos tulee voimaan luotonantajan ilmoittamasta ajankohdasta lukien, kuitenkin aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä luotonsaajalle, ellei luotonsaaja erikseen hyväksy tätä muutosta aiemmin.

Maksuviivästyksestä aiheutuvat kulut:

(Maksujen maksamatta jättämisellä voi olla vakavia seurauksia, esimerkiksi pakkomyynti, ja luoton saaminen voi vaikeutua.)

Luotonsaajalta veloitetaan maksun viivästyessä vuotuista viivästyskorkoa korkolain mukaisesti eräpäivästä maksupäivään. Viivästyskorko on kuitenkin aina vähintään yhtä suuri kuin luotosta perittävä korko.

Viivästyneen maksun huomautuskulu 5 €

Luottosopimuksen eräännyttäminen 25 euroa (velkapääoma enintään 250 euroa)

Luottosopimuksen eräännyttäminen 50 euroa (velkapääoma yli 250 euroa)

Luotonsaaja on velvollinen korvaamaan luotonantajalle myös muut saatavan perinnästä aiheutuvat perintäkulut.

Jos luotonantaja on antanut perintäasian hoidettavaksi asianajajalle, perintätoimistolle tai muulle asiamiehelle, myös asiamiehen laskutus sisältyy perintäkuluihin.


 4. Muita tärkeitä oikeudellisia näkökohtia

Peruuttamisoikeus:

Teillä on oikeus peruuttaa luottosopimus 14 päivän kuluessa.

Kyllä

Ennenaikainen takaisinmaksu:

Teillä on milloin tahansa oikeus maksaa luotto ennenaikaisesti takaisin kokonaisuudessaan tai osittain.

Kyllä

Haku tietokannasta:

Luotonantajan on annettava Teille maksutta välittömästi tieto luottotietorekisteriin tehdystä hausta, jos luottohakemus on hylätty tämän haun perusteella. Tätä ei sovelleta, jos tällaisten tietojen antaminen on Euroopan yhteisön lainsäädännössä kielletty tai se on oikeusjärjestyksen perusteiden tai yleisen turvallisuuden tavoitteiden vastaista.

Luotonantaja käyttää luottoa myöntäessään ja valvoessaan hakijan henkilöluottotietoja. Luottotiedot hankitaan Suomen Asiakastieto Oy:n tai Bisnode Finland Oy:n luottotietorekisteristä. Luotonantaja käyttää myös Väestörekisterikeskukselta saatuja hakijan henkilötietoja.

Tehdessään luottohakemuksen luotonsaaja antaa samalla luotonantajalle toimeksiannon kerätä ja käsitellä muilta luotonantajilta saatavia tietoja luotonsaajan aikaisemmista luotoista luottohakemuksen käsittelyä varten. Luotonhakija antaa suostumuksen sille, että luotonantajat luovuttavat näitä luotonhakijaa koskevia tietoja hänen luotoistaan. Näitä tietoja luotonantaja kysyy Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämän teknisen kyselyjärjestelmän avulla järjestelmään osallistuvilta yhtiöiltä.

Oikeus saada luottosopimusluonnos:

Teillä on oikeus saada pyynnöstä ja maksutta luottosopimusluonnos. Tätä säännöstä ei sovelleta, jos luotonantaja ei pyynnön esittämishetkellä ole halukas tekemään luottosopimusta teidän kanssanne.

Kyllä


5. Rahoituspalvelujen etämyynnin yhteydessä annettavat lisätiedot

a) luotonantajan osalta

 

Luotonantajan edustaja jäsenvaltiossa, jossa asutte

Osoite
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Internetosoite

Mash Finance Oyj, y-tunnus 2159120-9 (myöhemmin luotonantaja)

Pohjoisesplanadi 35, 00100 Helsinki
010 217 1011
asiakaspalvelu@mash.com tai asiakaspalvelu@euroloan.fi
www.mash.com/fi tai www.euroloan.fi

Rekisteröinti:

Mash Finance Oyj on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin.
Y-tunnus 2159120-9

Valvova viranomainen:

Mash Finance Oyj toimii Aluehallintoviraston valvonnassa (www.avi.fi). Kuluttajaluottoja valvoo kuluttaja-asiamies sekä Kilpailu- ja kuluttajavirasto (www.kkv.fi).

b) luottosopimuksen osalta

 

Peruuttamisoikeuden käyttö:

Luotonsaajalla on oikeus peruuttaa luottosopimus 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä. Peruuttamisilmoitus on tehtävä sähköpostin liitteenä tai kirjallisesti ja se tulee toimittaa osoitteeseen asiakaspalvelu@mash.com tai asiakaspalvelu@euroloan.fi.

Jos luotonsaaja peruuttaa luottosopimuksen, häneltä saa vaatia korvauksena luoton koron ajalta, jonka luotto on ollut hänen käytettävissään. Jos luotonantaja on maksanut viranomaisille luottosopimuksen tekemisen johdosta maksuja eikä tällaisia maksuja peruuttamistapauksessa palauteta, luotonantajalla on oikeus saada korvaus luotonsaajalta myös tällaisista maksuista. Korkoja ja/tai maksuja voidaan vaatia, kun maksuvelvollisuudesta ja koron ja maksujen määrä on ilmoitettu luotonsaajalle ennakolta. Luotonsaajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen lähettämisestä maksettava luotto takaisin luotonantajalle sekä suoritettava kuluttajansuojalain 7 luvun 20.2 § mukaiset korvaukset uhalla, että peruuttaminen muutoin raukeaa.

Laki, jonka nojalla luotonantaja luo asiakassuhteen teihin ennen luottosopimuksen tekoa:

Suomen laki

Luottosopimukseen sovellettava lainsäädäntöä ja/tai toimivaltaista tuomioistuinta koskeva lauseke:

Luotonsaaja voi nostaa tästä luottosuhteesta aiheutuvista riitaisuuksia koskevan kanteen luotonantajaa vastaan luotonantajan kotipaikan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä luotonantajalla on kotipaikka tai sen hallintoa pääasiallisesti hoidetaan. Jollei luotonsaajalla ole asuinpaikka Suomessa, riitaisuudet käsitellään käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä luotonantajalla on kotipaikka tai sen hallintoa pääasiallisesti hoidetaan.

Luotonantajalla on oikeus saattaa luottosopimusta koskevat riitaisuudet vireille Helsingin käräjäoikeudessa. Luottosopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Kielijärjestelyt

Luotonsaajalla on oikeus saada ennakkotiedot ja sopimusehdot suomen kielellä. Sopimussuhteen aikana luotonsaaja sitoutuu käyttämään suomen kieltä.

c) oikeussuojan osalta

 

Tuomioistuimen ulkopuolisten valitus- ja oikeussuojamenettelyjen olemassaolo:

Luotonsaajalla on oikeus saattaa luottosuhteesta johtuvat erimielisyydet Kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Kuluttajariitalautakunta
Hämeentie 3 B, PL 306
Puh: 010 366 5200
Fax: 010 366 5249
www.kuluttajariita.fi