Allmänna villkor

Information om Mash:s kreditavtal

Mash Sweden AB (”Mash”) har tillstånd att driva viss verksamhet med konsumentkrediter. Tillsynsmyndigheter är Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm och Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad.

Dessa allmänna villkor reglerar kredit som beviljas av Mash för finansiering av köp av vara i butik eller nätbutik mot faktura med 1-3 månaders betaltid med en möjlighet för konsumenten att därefter omvandla fakturakrediten till en kredit med fast delbetalningsplan enligt något av Mash:s delbetalningsalternativ (”Konsumentkreditköp”). För faktura med 13 månaders betaltid gäller villkoren vid köptillfället och dessa allmänna villkor i tillämpliga delar med undantag för punkten 13 (Ångerrätt). Vid Konsumentkreditköp träffas ett kreditavtal mellan Mash och konsumenten. Mash erbjuder även s.k. onlinekrediter via Mash:s kundportal, som under vissa förutsättningar kan göras tillgänglig för konsumenten som en s.k. konsumtionskredit via överföring till konsumentens konto. För s.k. onlinekrediter gäller vid var tid tillämpliga allmänna villkor för onlinekredit istället för dessa allmänna villkor.

Standardiserad Europeisk Konsumentinformation återfinns under fliken ”Villkor” på www.mash.com/se. Mash behandlar Kredittagarens personuppgifter enligt punkten 12 (Behandling av personuppgifter) nedan och i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Allmänna villkor för konsumentkreditköp

1. Allmänt och parter
Dessa allmänna villkor reglerar kredit som Mash beviljar en konsument för finansiering av betalning av vara i butik eller nätbutik mot faktura utställd av Mash med en möjlighet för konsumenten att omvandla fakturakrediten till en kredit med fast delbetalningsplan enligt något av Mash:s delbetalningsalternativ (”Konsumentkreditköp”).

Parter i kreditavtalet är kredittagaren och kreditgivaren. Kredittagaren är konsument och personen som har ansökt om och beviljats en kredit (”Kredittagaren”). Kreditgivaren är Mash Sweden AB, organisationsnummer 556866-8387, Box 3232, 103 64 Stockholm. Mash nås på telefonnummer: 020-888 515, via e-postadress kundservice@mash.com, eller via webbformuläret på hemsidan www.mash.com/se. Mash Sweden AB (”Mash”) marknadsför sina tjänster under namnet ”Mash”. Tillsyn över Mash:s verksamhet i Sverige utövas av Finansinspektionen och Konsumentverket.

2. Ansökan och accept
2.1. Krediten kan beviljas Kredittagare som fyllt 18 år och som i övrigt uppfyller Mash:s krav.

2.2. Köparen kan ansöka om att ingå ett kreditavtal med Mash genom att välja kredit genom faktura som erbjuds av Mash vid köp i en butik eller nätbutik genom att ansöka om en kredit i Mash:s kundportal. En Kredittagare, dvs. en köpare som beviljats en kredit för Konsumentkreditköp av Mash, kan, efter genomfört kreditköp, även omvandla krediten till fast delbetalning enligt något av Mash:s delbetalningsalternativ genom att följa anvisade delbetalningsalternativ och betalningsuppgifter på fakturan som utställts av Mash.

2.3. Mash gör en kreditprövning enligt lag innan konsumenten beviljas en kredit för Konsumentkreditköp i enlighet med ansökan. Genom kreditprövningen undersöker Mash om konsumenten har ekonomiska förutsättningar att fullfölja betalningsåtagandet och de delbetalningsalternativ som konsumenten kan välja. Beviljande av kreditavtalet beslutas ensidigt av Mash.

2.4. Mash har alltid rätt att neka en konsument/Kredittagare att ingå ett kreditavtal eller att omvandla en kredit till fast delbetalning. Detta kan bl.a. komma att ske om kreditprövningen visar att konsumenten/Kredittagaren saknar ekonomiska förutsättningar att fullgöra ett sådant kreditåtagande, eller om Mash misstänker missbruk.

2.5. Kreditavtalet är personligt och får endast användas av Kredittagaren. Kredittagaren ska omedelbart underrätta Mash vid misstanke om missbruk.

3. Kreditvillkor
Följande kreditvillkor gäller för Konsumentkreditköp.

3.1. Villkor för faktura med 1-3 månaders betaltid
Villkoren för faktura med 1-3 månaders betaltid, till exempel ”Köp nu, betala i mars” eller ”Köp nu, betala i augusti” framgår vid köptillfället.

För faktura med 1-3 månaders betaltid debiteras en uppläggningsavgift om 0 kronor. Ingen ränta debiteras för det fall betalning sker inom den avtalade betaltiden. Vid försenad betalning utgår en betalningspåminnelse. Vid köp av vara för mindre än 60 kronor tillkommer en påminnelseavgift om f.n. 29 kronor. Vid köp av vara för 60 kronor eller mer tillkommer en påminnelseavgift om f.n. 60 kronor.

3.2. Villkor för fast delbetalning
Mash erbjuder Kredittagaren en möjlighet att omvandla den kredit som initialt lämnats genom betalning av faktura till en fast delbetalningsplan enligt något av Mash:s fasta delbetalningsalternativ genom att välja något av de anvisade delbetalningsalternativen som anges på den faktura som utställts av Mash. Fast delbetalning gäller endast så länge som Kredittagaren följer den valda planen.

De fasta delbetalningsvillkoren kan variera något beroende på i vilken butik eller nätbutik som köpet är genomfört. Det är alltid de vid omvandling av fakturan valda fasta delbetalningsvillkoren som gäller för aktuell kredit. Krediträntan är rörlig.

3.3. Effektiv ränta
Med effektiv ränta avses kostnaden för krediten angiven som en årlig ränta, d.v.s. räntesats per år beräknad på kreditbeloppet med beaktande av delbetalningar under kreditens löptid.

För krediten uppgår den effektiva räntan för en typisk kund till 15,70%. Detta exempel har beräknats utifrån följande antaganden:

  • kredittiden är ett år
  • kreditbeloppet är 10 000 kr
  • oförändrad ränta
  • oförändrade avgifter och kostnader
  • krediten återbetalas månatligen med 12 lika stora belopp

I exemplet har även beaktats uppläggningsavgift och månadsavgift enligt den vid var tid gällande Prislistan.

3.4. Ändring av räntan och andra kostnader
Mash får med omedelbar verkan ändra räntesatsen för krediten i den utsträckning som det motiveras av kreditpolitiska beslut, ändrade upplåningskostnader för Mash eller andra kostnadsförändringar som Mash inte skäligen kunnat förutse när krediten lämnades. Mash är skyldig att tillämpa dessa villkor även till Kredittagarens fördel.

Kredittagaren är skyldig att, utöver ränta, ersätta de kostnader som Mash har för krediten enligt den vid var tid gällande Prislistan. Dessa kostnader är f.n. kostnader för uppläggning samt administration av krediten, benämnda ”Uppläggningsavgift” respektive ”Månadsavgift”. Avgiften ska betalas när åtgärden som kostnaden avser har blivit utförd. Mash har när som helst under kredittiden rätt att besluta om en höjning av kostnadsersättningen i den mån Mash:s kostnader har ökat för den åtgärd som kostnadsersättningen avser att täcka.

4. Betalning
4.1. Mash skickar varje månad ut en faktura till Kredittagaren per post eller elektroniskt. Av fakturan framgår hur stor skulden var vid föregående periods slut, gjorda delbetalningar under perioden, den kreditränta och de avgifter som tillkommit för perioden samt det belopp som Kredittagaren ska betala och vid vilket datum betalningen ska vara Mash tillhanda.

4.2. Skulden minskar bara genom betalningar till Mash och påverkas inte av överenskommelser med en butik i efterhand. För det fall köparen framställer reklamation eller annat ersättningsanspråk som grundar sig på den vara som är betald via Mash enligt dessa allmänna villkor bör Kredittagaren i första hand vända sig direkt till försäljningsstället. Mash ansvarar dock enligt 29 § konsumentkreditlagen.

5. Misskötsel
5.1. Försenade betalningar kan innebära allvarliga konsekvenser för Kredittagaren och kan påverka framtida belåningar. Vid betalningsdröjsmål utgår dröjsmålsränta från förfallodatumet med 24% + gällande referensränta. Överlämnas fordran för inkasso så tillkommer lagstadgade inkassokostnader. Registrering hos externt kreditupplysningsföretag kan komma att ske om krediten sägs upp på grund av väsentligt betalningsdröjsmål.

6. Kredittagarens rätt till förtida återbetalning
Utan kostnad har Kredittagaren rätt att göra delbetalningar som är större än vad som avtalats i kreditavtalet.

Kredittagaren har även rätt att när som helst återbetala hela skulden i förtid. Vid sådan återbetalning är Kredittagaren skyldig att betala ränta, avgifter och kostnader för tiden fram till dagen för erläggande av den förtida betalningen.

7. Rätt till betalning i förtid
Mash har rätt till betalning i förtid om någon av följande omständigheter föreligger:

a) Kredittagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio procent av kreditfordringen,
b) Kredittagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem procent av kreditfordringen och dröjsmålet avser två eller flera poster, som förfallit till betalning vid olika tillfällen,
c) Kredittagaren är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalningen, eller
d) det står klart att Kredittagaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller genom annat beteende undandrar sig att betala sin kredit.

Vill Mash få betalt i förtid enligt punkterna a – c gäller en uppsägningstid om minst fyra veckor, räknat från den tidpunkt då Mash sänder ett meddelande om uppsägningen i rekommenderat brev till Kredittagaren, eller uppsägningen utan sådan åtgärd kommer Kredittagaren till handa. Har Mash krävt betalning i förtid enligt punkterna a – c är Kredittagaren ändå inte skyldig att betala i förtid om han eller hon före utgången av uppsägningstiden betalt vad som förfallit jämte dröjsmålsränta. Har Kredittagaren tidigare befriats från skyldigheten att betala krediten i förtid, gäller inte detta.

8. Meddelanden
Kredittagaren ansvarar för att omedelbart informera Mash vid ändring av namn, adress, epost eller telefonnummer. Vid namnbyte ska personbevis bifogas. Kredittagaren godkänner att Mash skickar information via sms, e-post, brev, eller på det sätt som lagen kräver.

9. Avräkningsordning
Mash har rätt att avräkna samtliga förfallna avgifter, kostnader och räntor hänförliga till Konsumentkreditköpet innan amortering av Konsumentkreditköpets kapitalbelopp sker.

10. Överlåtelse
Mash har rätt att överlåta eller pantsätta sin fordran till annan. Kredittagaren har inte rätt att överföra sina rättigheter och skyldigheter i enlighet med detta avtal till annan, utan Mash:s skriftliga medgivande. Mash har ingen skyldighet att lämna ett sådant medgivande.

11. Begränsning av Mash ansvar
Mash är inte ansvarig för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Mash själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av Mash om den varit normalt aktsam. Mash ansvarar inte för indirekt skada om inte skadan orsakats av Mash:s grova vårdslöshet. Föreligger hinder för Mash att verkställa betalning eller att vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning ska Mash om ränta är utfäst betala ränta efter den räntesats som gällde på förfallodagen. Är ränta inte utfäst är Mash inte skyldig att betala ränta efter högre räntesats än som motsvarar den av Riksbanken fastställda, vid var tid gällande referensräntan enligt 9 § räntelagen (1975:635) med tillägg av två procentenheter.

Är Mash till följd av omständighet som angivits i första stycket förhindrad att ta emot betalning har Mash för den tid under vilket hindret förelegat rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen.

12. Behandling av personuppgifter
I samband med att kredittagare väljer att betala sitt köp med Mash kommer Mash att behandla dennes personuppgifter såsom för- och efternamn, adress, personnummer, kön, e-postadress, IP-adress, webbläsare, enhetsinformation, telefonnummer samt betalnings- och orderinformation hos Mash och försäljningsstället, såsom antal varor, artikelnummer, fakturabelopp, leveransmetod, spårningsnummer samt eventuella momssatser. Mash behandlar dessa uppgifter för att fullfölja avtalet med Kredittagaren, för att fullfölja rättsliga förpliktelser och för vissa uppgifter, såsom IP-adress och webbläsare, baserat på en intresseavvägning. Av identifikations- och säkerhetsskäl använder Mash Kredittagarens personnummer som kundnummer i Mash system. Kredittagarens folkbokföringsadress visas så snart denne uppgivit sitt personnummer. Adressfunktionen får bara användas för att automatiskt fylla i egen folkbokföringsadress i anslutning till ett köp. Missbruk av personuppgifter kan polisanmälas. Syftena med Mash:s personuppgiftsbehandling är för att kunna uppfylla avtalet, för identifiering och kreditvärdering av Kredittagaren, riskvärdering, utveckling av Mash:s tjänster, för att tillvarata kundförhållandet, marknadsföring samt till internstatistik och analysföremål. Om det är nödvändigt, för att efterforska bedrägeri och missbruk av Mash:s tjänster, kan Mash också använda information som är tillgänglig på internet för identifikationsändamål.

För mer detaljerad information om Mash:s behandling av personuppgifter, så som information om Kredittagarens rättigheter (till exempel en återkallelse av samtycke till marknadsföring), utlämning och överföring av personuppgifter, se vår personuppgiftspolicy på www.mash.com/se.

13. Ångerrätt
Enligt konsumentkreditlagen har Kredittagaren rätt att ångra ingåendet av detta kreditavtal. Utnyttjande av ångerrätten sker genom att Kredittagaren meddelar Mash detta inom 14 dagar från den dag kreditavtalet ingicks. Ångerfristen börjar dock löpa senast då Kredittagaren har fått del av detta avtal. Kredittagaren kan utnyttja sin ångerrätt genom att kontakta Mash brevledes, via e-post eller telefon, enligt de i punkten 1 (Allmänt och parter) ovan angivna kontaktuppgifterna. För det fall Kredittagaren väljer att utnyttja sin ångerrätt, men ändå vill stå fast vid köpet, tillämpas de fakturavillkor som angavs vid köptillfället. Om inget annat angavs vid köptillfället tillämpas 14 dagars kredittid. Vid försenad betalning utgår en betalningspåminnelse. Vid köp av vara värd mindre än 60 kronor tillkommer en påminnelseavgift om f.n. 29 kronor. Vid köp av vara värd 60 kronor eller mer tillkommer en påminnelseavgift om f.n. 60 kronor. Utöver en påminnelseavgift tillkommer dröjsmålsränta om 24% + gällande referensränta.

14. Klagomål/Tvist
Svensk lag och svensk domstol är behörig att lösa en eventuell tvist i anledning av krediten. Klagomål kan lämnas till Mash via kundservice@mash.com eller till kundservice på telefon 020-888 515. Klagomål kan även framföras i skrift (benämnt ”Klagomål” i rubriken eller ämnesraden) till i punkten 1 (Allmänt och parter) ovan angiven adress. Mash hanterar klagomålen enligt Finansinspektionens Allmänna Råd (FFFS 2002:23) om klagomålshantering avseende finansiella tjänster till konsumenter. Är Kredittagaren missnöjd kan han eller hon även vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden (hemsida www.arn.se och postadress Box 174, 101 23 Stockholm) samt Konsumenternas bank- och finansbyrå (hemsida www.konsumenternas.se och postadress Box 24215, 104 51 Stockholm).

15. Ändring av dessa allmänna villkor
Kreditgivaren har rätt att ändra avtalets villkor på grund av lagförändring eller myndighetsbeslut och i annat fall så länge ändringen inte ökar Kredittagarens skyldigheter eller minskar dennes rättigheter. Mash ska informera om ändringen via epost, på my.euroloan och/eller på Mash:s Internetsida. Ändringen träder i kraft på den av Mash angivna tidpunkten.

16. Information med anledning av kreditavtalet
Kredittagaren uppmärksammas på att detta kreditavtal kan innebära en påfrestning på den privata ekonomin, vilket innebär att Kredittagaren noga bör överväga och planera nyttjandet av krediten. Med avtalet kan följa skatter, avgifter eller kostnader som varken betalas genom näringsidkaren eller påförs av denne. Ingen extra kostnad debiteras för användandet av medel för distanskommunikation (såsom internet, telefon och chattjänst). Erbjudandet om att omvandla en fakturakredit till en fast delbetalningsplan gäller under den avtalade kredittiden. Svensk lag har tillämpats vid utformningen av marknadsföringen. All kommunikation sker på svenska.