Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

1. Kreditgivarens namn och kontaktuppgifter

Kreditgivare:
Organisationsnummer:
Adress:

Telefon:
Webbadress:
E-post:

Mash Sweden AB
556866-8387
Box 3232
103 64 Stockholm
020-888 515
www.mash.com/se
kundservice@mash.com

2. Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten

Typ av kredit:

Krediten utgör en blancokredit för köp av varor från med Kreditgivaren samarbetande säljföretag (”Säljföretag”) i butik eller nätbutik.

Det sammanlagda kreditbeloppet:

Detta är den övre kreditlimit eller det totala belopp som ställts till förfogande genom kreditavtalet.

Den högsta kredit som Kreditgivaren tillhandahåller uppgår till 50.000 kr.

Villkoren för uttaget:

Här anges när och hur pengarna kan disponeras.

Krediten tillhandahålls i samband med köp av varor från Säljföretag.

Kreditavtalets löptid:

Kreditavtalet löper på bestämd tid.

Återbetalningsbelopp och, i förekommande fall, i vilken ordning dessa ska fördelas:

För faktura med 1-3 månaders betaltid ska hela kreditbeloppet återbetalas på den avtalade förfallodagen.

Vid fast delbetalning ska krediten återbetalas månadsvis enligt avtalad delbetalningsplan och omfattar amortering av kapitalbelopp, kostnader och avgifter, ränta och eventuell dröjsmålsränta.

Kreditgivaren har rätt att fördela det återbetalade beloppet i valfri ordning, vilket kan betyda att inbetalt belopp avräknas mot avgifter och räntor före amortering av kapitalbeloppet.

Det totala belopp som ska betalas:

Detta är det lånade kapitalet plus ränta och eventuella övriga kostnader i samband med krediten.

Det totala kreditbelopp som ska betalas beror på beviljat kreditbelopp och, i förekommande fall, kreditavtalets löptid och hur kredittagaren väljer att lägga upp delbetalningarna.

För en typisk kund hos Kreditgivaren, som får beviljat en kredit om 10 000 kr och väljer fast delbetalning uppgår det uppskattade totala belopp som ska betalas till 10 812 kr. Exemplet utgår från följande antaganden: att kredittiden för fast delbetalning är ett år, att räntan på krediten samt avgifterna och provisionerna är oförändrade under hela kredittiden och att krediten återbetalas i 12 lika stora belopp med en månads intervall. Kostnader för uppläggning och avtalsenlig återbetalning av krediten har beaktats i exemplet.

Begärda säkerheter:

Detta är en beskrivning av den säkerhet som ska ställas i samband med kreditavtalet.

Krediten beviljas utan säkerhet.

3. Kreditkostnader

Kreditränta:

0 % - 19,90 % beroende på löptid

Effektiv ränta:

Detta är totalkostnaden uttryckt som den effektiva årsräntan av det samlade kreditbeloppet.

Den effektiva räntan anges för att hjälpa dig att jämföra olika erbjudanden.

För faktura med 1-3 månaders betaltid utgår ingen kreditränta.

Den effektiva räntan vid köp av varor om 10 000 kr, som delbetalas vid 12 återbetalningstillfällen och där varje delbetalningsbelopp är 901 kr, uppgår till 15,70%. I exemplet har en uppläggningsavgift om 139 kr och en aviavgift om 29 kr beaktats. Det sammanlagda belopp som kredittagaren ska betala uppgår till 10 812 kr.

Är det, för att erhålla krediten i allmänhet eller för att erhålla den enligt villkoren i marknadsföringen, obligatoriskt att ingå avtal om:

 

- försäkring:

Nej

- någon annan kompletterande tjänst:

Om kostnaderna för dessa tjänster inte är kända av kreditgivaren ska de inte inkluderas i den effektiva årsräntan.

Nej

Övriga kostnader:

 

Övriga kostnader för kreditavtalet

Vid fast delbetalning är kredittagaren skyldig att utöver ränta erlägga följande kostnader för kreditavtalet i samband med månadsbetalningen:

  • Aviavgift för en typisk kund uppgår till 29 kr
  • Uppläggningsavgift för en typisk kund uppgår till 139 kr


Eventuella övriga kostnader och avgifter framgår av den vid var tid gällande prislistan.

Villkor för att ändra de ovan nämnda kostnaderna i samband med kreditavtalet:

Kreditgivaren har rätt att ändra avgifter och kostnader. Sådana avgifter som utgör särskild ersättning för krediten ändras till Kredittagarens nackdel endast om det är motiverat av ökningar av de kostnader som skall täckas av avgifterna. Kreditgivaren informerar kredittagaren om förändringar av avgifter och kostnader via e-post och/eller my.mash. Förändringen träder i kraft från och med den av Kreditgivaren angivna tidpunkten, dock tidigast en månad efter att information härom tillställts kredittagaren, såvida kredittagaren inte självmant accepterar förändringen tidigare.

Kostnader i samband med försenade betalningar:

(Uteblivna betalningar kan få allvarliga konsekvenser (t.ex.utmätning) och försvåra möjligheterna till att erhålla kredit.)

Vid betalningsdröjsmål kommer kredittagaren debiteras en årlig dröjsmålsränta från förfallodagen till betalningsdagen. Dröjsmålsräntan uppgår till 24 %.

För betalningspåminnelse utgår en avgift om f.n. 29 kr vid köp av vara för mindre än 60 kr. Vid köp av vara för 60 kr eller mer tillkommer en påminnelseavgift om f.n. 60 kr.

Kredittagaren är även skyldig att ersätta Kreditgivaren för övriga eventuella kostnader vid indrivning av skulden. Överlämnas fordran till inkasso tillkommer inkassokostnader enligt lag.

4. Andra viktiga rättsliga aspekter

Ångerrätt:

Du har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 kalenderdagar.

Ja, vid fast delbetalning

Förtida återbetalning:

Du har när som helst rätt att återbetala hela krediten eller delar av den i förtid

Ja

Sökning i en databas:

Om en kreditansökan avvisas på grund av en sökning i ett kreditupplysningsregister, meddelar kreditgivaren genast och kostnadsfritt dig att du fått ett negativt kreditbeslut. Detta gäller inte om utlämnandet av sådan information är förbjudet enligt gemenskapslagstiftningen eller strider mot allmän ordning och säkerhet.

Sökanden underrättas om huruvida kreditansökan beviljas eller avvisas.

Rätt att få utkastet till kreditavtalet:

Du har rätt att på begäran kostnadsfritt få en kopia av ett utkast till ett kreditavtal. Denna bestämmelse är inte tillämplig om kreditgivaren vid tidpunkten för begäran är ovillig att ingå kreditavtal med dig.

Ja

5. Tilläggsuppgifter som ges i samband med distansförsäljning av finansiella tjänster

a) Beträffande kreditgivaren.

 

Kreditgivarens representant i Sverige
Adress*
Postnummer*
E-postadress*
Internetadress*

Mash Sweden AB
556866-8387
Box 3232
103 64 Stockholm
020-888 515
www.mash.com/se
kundservice@mash.com

Registrering:

MASH Sweden AB är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556866-8387.

Tillsynsmyndighet:

Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm
Telefon: 08-787 80 00 (växeln)
E-post: finansinspektionen@fi.se
Webbplats: www.fi.se

Konsumentverket
Box 48
651 02 Karlstad
Telefon: 0771-42 33 00
E-post: konsumentverket@konsumentverket.se
Webbplats: www.konsumentverket.se

b) Beträffande kreditavtalet.

Samma som enligt a) ovan.

Utnyttjande av ångerrätten:

Vid fast delbetalning har kredittagaren rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 dagar från det att avtalet om fast delbetalning ingåtts (ångerrätt) eller från den dag då kredittagaren får del av avtalsvillkor om detta sker vid ett senare tillfälle än vid avtalets ingående. Meddelande om frånträde kan ske via telefon, genom ett epostmeddelande till kundservice@mash.com eller skriftligen till Kreditgivaren på följande adress: MASH Sweden AB, Box 3232, 103 64 STOCKHOLM

Om kredittagaren utövar sin ångerrätt är denne skyldig att snarast och senast inom 30 dagar från det datum då kredittagaren lämnade eller sände sitt meddelande om att avtalet frånträds, betala tillbaka hela kreditbeloppet samt erlägga ränta för krediten och eventuella avgifter som Kreditgivaren erlagt till det allmänna.

Ränta ska utgå från den dag kredittagaren fick tillgång till krediten till och med den dag den återbetalades till Kreditgivaren.

Den lagstiftning som kreditgivaren använt som grundval för att upprätta förbindelser med dig innan kreditavtalet ingicks:

Svensk lag

Klausul om tillämplig lagstiftning för kreditavtalet och/eller behörig domstol:

På detta Kreditavtal tillämpas svensk rätt.

Svensk domstol är behörig att lösa en eventuell tvist i anledning av krediten.

Språkordning

Kredittagaren har rätt att få denna förhandsinformation och avtalsvillkoren på svenska. Under avtalsförhållandet förbinder sig kredittagaren att använda svenska.

c) Beträffande prövning

 

Förekomst av och tillgång till en instans för klagomål och prövning utanför domstol:

Är kredittagaren missnöjd kan han eller hon även vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden (hemsida www.arn.se och postadress Box 174, 101 23 Stockholm) samt Konsumenternas bank- och finansbyrå (hemsida www.konsumenternas.se och postadress Box 24215, 104 51 Stockholm).